dissabte, 12 de gener de 2008

Al·legació

Si tens alguna al·legació per introduir la pots enviar a

aerodromcalafsallavinera@gmail.com


En …………………………………………………….. amb DNI ………………..... vei de ................................................................................................ (localitat), amb domicili a efectes de notificacions a ...............................................................................................................................


Que en relació a la possibilitat de realitzar al·legacions en relació al PLA d’AEROPORTS, AERÒDORMS I HELIPORTS DE CATALUNYA 2007-2012, sotmès a informació pública segons el DOGC del 11 de desembre de 2007, formulo les següents que es presenten al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

1.-Que segons el Pla d’Aeroports 2007-2012 l’actuació de la Generalitat s’articularà com una de les tres principals en quant a: el desenvolupament d’un nou model de gestió per a les infraestructures aeroportuàries de les quals en sigui propietària o titular fonamentat en la transparència, la proximitat i la sensibilitat territorial i l’eficiència.

La transformació que esta patint l’Aeròdrom de Calaf-Sallavinera, esta marcat precisament per la falta de transparència tal com ha certificat el Síndic de Greuges, adjuntant-ne alguns exemples.

-Primer de tot, s’ha omès l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental, tant en les exposicions públiques dels Directors Generals com en la mateixa documentació, on detalla l’afectació de la isòbara de 80dB a sobre el nucli urbà de Sant Pere Sallavinera i la necessitat de girar la pista o insonoritzar les cases afectades.

-Segon, que el Director General d’Aeroports de l’any 2006, en exposició inicial i de forma personal al poble de Sant Pere Sallavinera, va dir que era un projecte embrionari i que els plànols que ensenyava eren preliminars.

-Tercer, l’actual Director General d’Aeroports, va a venir a explicar el març de 2007 que feia tres dies que s’havia aprovat el Pla Director, i que al poble ja se li havia explicat el projecte, el qual era el mateix que s’havia exposat 8 mesos abans i sense girar la pista i sense la possibilitat de participar en el seu projecte.

-Quart, que pel que fa a l’exposició pública de documentació, Informe de Sostenibilitat Ambiental, Pla d’Aeroports, s’ha utilitzat un mitja com es internet, el qual no es possible d’utilitzar al poble de Sant Pere Sallavinera vista la velocitat de 0,03mb que pot assolir-se i no s’ha enviat còpia escrita a les parts afectades.

2.- Que no es compatible l’establiment del Camp d’Aviació de Sant Pere Sallavinera com a espai per a la pràctica de formació i aviació esportiva.

D’acord amb la utilització que les escoles Top Fly, Aeroclub Sabadell i Gavina de l’espai aeri de Sant Pere Sallavinera,durant els últims mesos de 2007 i a partir de les desenes de denúncies adreçades a Aviació Civil,

2.1-És un moviment habitual l’aturada de motor sobre el poble de Sant Pere Sallavinera per fer un descens lent planejant en cercle sobre el poble a una alçada inferior als 300metres sobre nuclis habitats, distància no permesa legalment per Aviació Civil sobre nuclis habitats.2.2-És una activitat habitual la simulació d’aterratges per tornar tot seguit, sense aterrar, a enlairar-se a fi de repetir aquesta situació. Al Camp d ‘Aviació de Sant Pere, amb l’actual orientació de la pista, no és possible efectuar aquesta operació sense sobrevolar el poble de Sant Pere Sallavinera a una alçada inferior a la permesa per aviació civil, 300 metres d’alçada.

2.3-En cas d’aterratge, és imprescindible sobrevolar el nucli del poble de Sant Pere el qual pot rebre valors d’immissió superiors a 80dB segons l’informe de la Conselleria de Mediambient i Habitatge de juny de 2006. La pista de Calaf Sallavinera no tenia altra necessitat atribuïda fins ara que la de Aeròdrom Auxiliar per a Extinció d’Incendis i Emergències, per tant no és prioritari asfaltar la pista amb l’actual orientació.

2.4-Que si bé la superfície on esta ubicada la actual pista de terra es en un lloc que destaca per l’alt índex de boira, fins i tot molt superior al poble de Sant Pere Sallavinera, no s’ha determinat l’abast real d’aquesta afectació climatològica per a usos de petites aeronaus que no estan dotades de mitjans d’aproximació de seguretat exigibles amb aquestes característiques. Aquest fet, comportaria una incertesa per la gran quantitat de dies no aptes per al vol d’aeronaus i un augment de la perilllositat en cas de fer-ne cas omís.

3.- Que gran part del el parc d’aeronaus és excessivament vell, i esdevé summament contaminant i perillós per als habitants de la zona, contradient-se amb les necessitats medioambientals que arreu estipula.

Si bé el present estudi exposa que les vides útils dels aparells arriben fins als 25 anys, d’acord amb les avionetes denunciades a Aviació Civil per infraccions sobre el poble de Sant Pere Sallavinera en el període 1 desembre 2007– 13 de gener 2008, perteneixents totes a les escoles d’aviació TOP FLY i Aeroclub de Sabadell, el 50% no complien aquesta informació amb una mitjana de 31,25 anys d ‘antiguitat, essent entre 29 i 32 anys des de la seva construcció.

Notar que si bé el parc a Catalunya es de 199 aeronaus, la mitjana d’accidents i incidents investigats anualment segons el Ministeri de Foment només a Catalunya és de 10,85 accidents o incidents investigats pel període 2000-2007.

4.-Que si bé una de les principals activitats projectades es la d’extinció d’incendis a sumar de les necessitats pròpies del mateix aeròdrom, no s’ha verificat en cap moment l’existència de recursos d’aigua disponibles, cosa que precisament poso en dubte, ja que el desenvolupament dels polígons industrials existents al municipi esta aturat per la manca d’aigua.
5.- D’acord amb la pag.120. No es cert que s’utilitzi per competicions a nivell estatal o autonòmic d’aviació esportiva, ni tant sols esporàdicament, ja que la titularitat de l’Aeròdrom es privada i no es coneixen documents on s’hagi autoritzat aquesta finalitat a l’aeròdrom.

6.- D’acord amb la pàgina 120. On diu “També operen espontàniament avions que venen des de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena o Sabadell.” No és cert que s’hagi utilitzat l’Aeròdrom, almenys de forma legal, ja que és de titularitat privada i no es coneixen documents on s’hagi autoritzat aquest ús.

Cal notar que segons el PLA DIRECTOR pag.17, aprovat el l’any 2007, diu:

“AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACTUAL
En els darrers anys, en l’aeròdrom de Calaf-Sallavinera s’han anat compaginant les activitats d’aviació esportiva d’ultralleugers i les tasques de base auxiliar per a l’extinció d’incendis .L’activitat esportiva s’ha anat disminuint de manera considerable, derivant en una situació actual de gairebé total inactivitat de tipus esportiu. Malgrat això, la unitat de Mitjans Aeris dels Bombers de Catalunya hi ha anat incrementant el seu ús com a base auxiliar, especialment durant els mesos d’estiu.

Segons fonts consultades, a l’any 2003 es van comptabilitrzar 20 operacions anuals d’aviació esportiva i 40 operacions anuals per partsa dels Bombers de Catalunya.”
(...)Actualment, les activitats realitzades per part dels avions de bombers a Calaf-Sallavinera es redueixen a l’operació d’abastament d’aigua.(...)

l’activitat

7.-D’acord amb la pàgina 122. No hi ha cap Camping en lloc proper.

Per això demano,

1. Que es facin les rectificacions referents al contingut de les pagines 120 i 122 del Pla d’Aeroports i Heliports de Catalunya 2007.

2. Que amb l’actual orientació de pista i donada la gran afectació que podria tenir l’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA, sigui considerat exclusivament Aeròdrom Auxiliar per a Emergències i Extinció d’Incendis.

3. Subsidiàriament, que es faci un inventari d’aigua disponible a fi de garantir que una de les principals activitats, l’extinció d’incendis i el manteniment de la instal·lació, puguin dur-se a terme.

4. Subsidiàriament que s’encarregui un estudi Climatològic on es detalli l’índex de boira i vent a la zona, a fi garantir-ne un ús regular de la instal·lació.

5.Subsidiariament, que es desplaci la pista a fi d’evitar l’afectació de la petjada acústica de 80dB sobre el nucli habitat de Sant Pere Sallavinera, tenint en compte en el seu màxim desenvolupament.

6.Subsidariament, que s’incloguin mesures preventives, correctores o compensatòries per al municipi de Sant Pere Sallavinera i si fos el cas, que s’elabori un reglament que reguli un sistema acordat de seguiment del compliment de les gestions de pista i un quadre de sancions que dissuadeixi del seu incompliment.

Sant Pere Sallavinera a 3 de febrer de 2008.
Signat.HONORABLE CONSELLER DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES